מכרתם דירה בשנה החולפת וגילכם עולה על 60, ייתכן והמדינה חייבת לכם כסף!

מכרתם דירה או נכס מקרקעין אחר במהלך השנים האחרונות? אתם כבר חציתם את גיל 60? כנראה שהמדינה חייבת לכם כסף! איך בודקים זאת ולמה המדינה חייבת לכם כסף? 

החזר מס שבח על מכירת דירה

במכירת דירה יש לבחון האם היא דירה מזכה, עם זאת מכירת דירה להשקעה מחייבת את המוכר במס שבח בשיעור של 25% מערך הרווח ההוני על הנכס. מאחר ומחירי הנכסים בישראל עלו ועלו בעשורים החולפים, מס שבח ראלי על דירה ממוצעת עומד כיום על כ-200,000 ש”ח וזה לא מעט כסף!

אבל, אם אתם עומדים באחד התנאים הבאים, ייתכן ומגיע לכם כסף רב חזרה:

  • גילכם עולה על 60 בעת ביצוע מכירת הדירה.
  • אתם תושבי חוץ או לא הייתה לכם הכנסה מעבודה.
  • הכנסתם מעבודה בשנים החולפות הייתה נמוכה.

הרי שניתן לבצע פעולת פריסה של השבח על עסקת המכר ולקבל כסף רב בחזרה!

למה שהמדינה תחזיר לי כסף?

ובכן, לפי סעיף 49 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין ניתן לפרוס את המס על השבח על פני 4 שנים שקדמו למועד המכירה.

מאחר ויש תנאים בהם המס על ההכנסה נמוך מהמס על השבח, אנו יכולים לבחון את השבח על המכירה ולבדוק האם וכמה כסף ניתן לדרוש חזרה מהמדינה. כך לדוגמה, אדם שמכר דירה להשקעה ברווח של 800,000 ש”ח מחויב במס שבח בגובה של 200,000 ש”ח וזהו סכום משמעותי למדי. אך, במידה ואותו אדם בן 60 ויותר ולא הרוויח יותר מידי בשנים החולפות ממשלח יד, פריסת מס שבח זה על פני 4 שנים תעמוד על 50,000 ש”ח בשנה ובהתאם לדרגת מס ההכנסה של בני 60+ יהיה עליו לשלם רק 10% מס הכנסה ולעתים אף פחות במידה והתגורר בחו”ל ואו לא הרוויח כסף כלל בשנים החולפות..

כמה כסף המדינה תחזיר לך? ובכן, זאת יש לבדוק בצורה מקצועית על ידי עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין.

לשון החוק

המוכר רשאי לבקש פריסה של שבח המקרקעין לאור סעיף 49 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין הקובע את הזכאות לפריסת שבח מקרקעין: המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס… והמסתיימת בשנה שבה נבע השבח”.

למה המדינה מאשפרת פריסת מס שבח?

ההיגיון העומד מאחורי ההוראה המאפשרת את פריסת שבח המקרקעין הינה העובדה שהשבח נצמח על פני כל השנים בהן הוחזק נכס המקרקעין על ידי המוכר, ובהתאם, המחוקק הקנה למוכר את הזכאות לחישוב המס בפריסה לתקופה עד 4 שנות מס המסתיימות בשנת המכירה.

היתרון בחישוב המס בפריסה הינו משמעותי יותר ככל שמדובר במוכר ששיעור המס השולי על הכנסותיו נמוך ממדרגת המס הגבוהה ביותר ושגילו מעל 60 (מגיל 60 שיעור מס התחלתי של 10% במקום שיעור מס התחלתי של 30% החל על מוכר שגילו מתחת לגיל 60).

במה מותנית הזכאות לפריסת שבח המקרקעין?

סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הזכאות לפריסת שבח המקרקעין מותנית בהגשת דוחות לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לפקיד השומה, לשנות המס לגביהן מבוקשת פריסת השבח. בנוסףלכל אלו, על המוכר להציג בפני מנהל מיסוי מקרקעין בעת הגשת השומה העצמית, מלבד בקשה לפריסת השבח, גם אסמכתאות על הגשת הדוחות השנתיים לפקיד השומה, הנדרשים כתנאי סף לקבלת הזכאות.

בנוסף, חשוב לדעת את הסעיפים הנ”ל:

  1. חישוב המס בפריסה המבוצע באמצעות המחשבון באתר, מביא לידי ביטוי את החבות הסופית במס בגין המכירה המחושבת על ידי פקיד השומה. חישוב המס בפריסה המבוצע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין עלול שלא לכלול את שנת המכירה וכתוצאה מכך יידרש המוכר, בשלב ראשון, לשלם למנהל מיסוי מקרקעין מס בסכום הגבוה מהמס שהוא חייב בו. במקרה זה, המוכר יהיה זכאי להחזר המס ששולם ביתר, באמצעות פקיד השומה, לאחר הגשת הדין וחשבון על הכנסותיו המוגש לשנת המכירה והכולל את שבח המקרקעין.
  2. התקופה שלגביה ייערך חישוב המס בפריסה הינה תקופה שאינה עולה על ארבע שנים או משך התקופה בה הוחזקו המקרקעין על ידי המוכר, לפי הנמוך.
  3. תקופת ההחזקה במקרקעין הינה תקופה שתחילתה בשנת המס שלאחר שנת המס שבמהלכה הגיעה הזכות במקרקעין לידי המוכר וסיומה בשנת המס שבה יצאו המקרקעין מרשותו של המוכר.
  4. בחישוב המס בפריסה באמצעות המחשבון באתר יש לבדוק את מספר השנים האופטימלי לביצוע החישוב.
  5. נדרש למלא את הכנסות המוכר החייבות בשיעורי מס רגילים (לפי מדרגות המס) בשנות המס שלגביהן מתבקש חישוב המס בפריסה וכן את מספר נקודות הזיכוי המגיעות למוכר.

תוכן עניינים